KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN KURUMSAL GENEL AYDINLATMA METNİ

Arimpeks Alüminyum Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. (bundan böyle “Arimpeks” olarak ifade edilecektir) olarak; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat ve yasal düzenlemelerden kaynaklanan faaliyetleri çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılmasına ilişkin siz Ziyaretçilerimizi, Çevrimiçi Ziyaretçilerimizi, Müşterilerimizi, Potansiyel Müşterilerimizi, Tedarikçi Çalışanlarımızı, Tedarikçi Yetkililerimizi bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

1) İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz Nelerdir ve Bunları Hangi Amaçlarla İşliyoruz?

Kişisel bilgileriniz Arimpeks tarafından KVKK’nın 4.2. maddesinde öngörülen;

(I) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,

(II) Doğru ve gerektiğinde güncel olma,

(III) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme,

(IV) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,

(V) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme,

ilkelerine uygun olarak, iş ortaklarımızla kurduğumuz ve devam eden iş ilişkilerimiz kapsamında (bir kişinin birden çok kategoriye girmesi mümkündür) aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir.

A. Ziyaretçilerimiz

Ziyaretçilerimizin fiziksel mekan güvenliği bilgileri (ör. kamera kayıtları);

 • Fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir.

B. Çevrimiçi Ziyaretçilerimiz

Web sitemizi kullanan çevirimiçi ziyaretçilerimizin işlem güvenliği bilgileri (ör. IP adresi bilginiz), (bizlere bunları bildirdiğiniz takdirde*) kimlik bilgileri, iletişim bilgileri (ör. e-posta adresiniz);

Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,

 1. Bilgi İşlem güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 2. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 3. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 4. İnternet aracılığıyla web sitemize erişiminizi sağlayabilmek amacıyla işlenecektir.

C. Müşterilerimiz

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri (ör. sipariş bilgisi), fiziksel mekan güvenliği bilgileri, finans bilgileri (ör. bilanço bilgileri), hukuki işlem bilgileri,;       

 1. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 2. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 3. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 4. Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 5. Mal/hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi,
 6. Mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi,
 7. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 8. Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi,
 9. Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 10. Hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi,
 11. Saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi,
 12. Risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 13. Firma/ürün/hizmetlere bağlılık süreçlerinin yürütülmesi,
 14. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

D. Potansiyel Müşterilerimiz      

Gerçek kişi müşterilerimizin veya tüzel kişi müşterilerimizin yetkililerinin ve/veya çalışanlarının kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri;

 1. Mal/hizmet satış süreçlerinin yönetilmesi,
 2. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Fiziksel mekan güvenliğinin temini amaçları ile işlenecektir

E. Tedarikçi Çalışanımız

 Tedarikçi çalışanımızın kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, mesleki deneyim bilgileri (ör. meslek içi eğitim bilgileri);

 1. İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 2. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 3. Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 4. Tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
 6. Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 7. İş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

F. Tedarikçi Yetkilimiz     

Gerçek kişi tedarikçilerimizin veya tüzel kişi tedarikçi yetkililerimizin kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, fiziksel mekan güvenliği bilgileri, müşteri işlemi bilgileri, finans bilgileri, pazarlama bilgileri, hukuki işlem bilgileri;

 1. İş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi,
 2. Mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi,
 3. Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,
 4. Sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
 5. Yatırım süreçlerinin yürütülmesi,
 6. Fiziksel mekan güvenliğinin temini,
 7. Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amaçları ile işlenecektir.

2) Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemleri Nelerdir?

Yukarıda kategoriler halinde belirtilen kişisel verileriniz; sipariş formları, sözleşmeler gibi fiziki yollarla veya bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör. telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar), üçüncü taraflar (ör. KKB ve Findeks), web sitemiz ve ilgili kişi tarafından beyan edilen diğer belgeler vasıtasıyla otomatik olan veya otomatik olmayan yollarla toplanmaktadır.

3) Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel verileriniz, Arimpeks tarafından; yukarıda açıklanan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda KVKK’nın 5. maddesinde belirtilmiş olan;

(I) Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

(II) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla; sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

(III) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

(IV) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

(V) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

Veri işleme faaliyetinin, yukarıdaki hukuki sebeplerden birine dayandırılamadığı zaman ise açık rızanıza dayanılarak kişisel verileriniz işlenmektedir.

4) Kişisel Verilerinizi Üçüncü Bir Kişiye Aktarıyor Muyuz?    

a) Ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde kolluk kuvvetleri ve adli makamlarla paylaşılabilecektir.

b) Çevrimiçi ziyaretçilerimize ait kişisel veriler, hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi amacıyla ve ilgili mevzuat gereği talep edilmesi halinde adli makamlar ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılabilecektir.

c) Müşterilerimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, risk yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hizmetlerimizin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerimize, kargo şirketlerine, sigorta şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

d) Potansiyel müşterilerimize ait kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

e) Tedarikçi çalışanımıza ait kişisel veriler, yasal düzenlemenin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amaçlarıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

f) Tedarikçi yetkilimize ait kişisel veriler, yasal düzenlemelerin öngördüğü kapsamda, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; hizmetin gereği gibi ifa edilebilmesi amacıyla gerekli olduğu ölçüde topluluk şirketlerine, kargo şirketlerine, bankalara ve mali müşavirimize aktarılmaktadır. Ayrıca söz konusu kişisel veriler, ileride çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılabilmesi amacıyla hizmet aldığımız hukuk bürosuna ve adli makamlara aktarılabilecektir.

5) Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?    

Arimpeks olarak, kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktayız.

6) Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; http://www.arimpeks.com/  internet adresinde yer alan Veri İlgilisi Başvuru Formunu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Arimpeks Alüminyum Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş. , Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde 41. Sokak Gebze / Kocaeli adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu arimpeksaluminyum@hs03.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Arimpeks Alüminyum Sanayi İç ve Dış Ticaret A.Ş.

Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi 4. Cadde 41. Sokak Gebze / Kocaeli

Tel: +90 (262) 751 19 64

Faks: +90 (262) 751 19 69

E-Posta: kvkk@arimpeks.com 

Mersis No: 0079036707100033